Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

 

 

   PŘIPRAVUJEME ŠKOLNÍ ROK 2019/20 

... a dnes již víme, že kromě prvních tříd: 

OTEVÍRÁME I PŘÍPRAVNOU TŘÍDU.

Jsme velmi potěšeni, v jakém množství nás v rámci dne otevřených dveří navštívili rodiče s dětmi, které mají zájem ve školním roce 2019 / 20 navštěvovat  první ročníky nebo přípravnou třídu.

 Chceme, aby naše škola byla místem, kam budou děti rády chodit a budou se úspěšně rozvíjet.

Jsme školou zaměřenou na matematiku a přírodovědné předměty.

Jsme přesvědčeni, že většina našich žáků vedena zkušenými učiteli se může zlepšovat, cítit se v třídním kolektivu bezpečně a do školy se těšit. Prioritou pro nás zůstavají skvělé znalosti žáků a jejich úspěšnost v přijímacích řízeních na střední školy stejně jako jejich praktické dovednosti a zdravé mezilidské vztahy. Naše škola připravuje žáka schopného vést úspěšný život v 21. století.

Vize a strategie školy jsou utvářeny s maximální spoluúčastí všech pedagogů.

To vše a mnoho dalších infomací se zájemci mohli dozvědět při akci:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se uskutečnil 

ve čtvrtek 7. února 2019 od 14:00. 

Zájemci získali podrobné informace o zápisu dětí. I nadále jsme připraveni věnovat se Vám individuálně, pokud se předem telefonicky domluvíte na návštěvě školy na tel.čísle:

353 300 321 nebo 725 735 303

Veškeré další podrobnosti o zápisu dětí zde v odkaze:  Nepřehlédněte  

 

 

Mikulášská nadílka

5. 12. 2018 nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Ve středu proběhla Mikulášská nadílka ve všech našich třídách, kterou uskutečnili žáci devátých ročníků.

 

 

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Bylo nám ctí uvítat v pátek 23. 11. 2018 skupinu 35 ředitelů a učitelů z Litvy, kteří se rozhodli při své návštěvě České republiky zavítat i do Karlových Varů. Vzájemná výměna odborných zkušeností, ale i obyčejná lidská setkání s učiteli i žáky probíhaly ve všech jazycích, které na v naší škole vyučují. Zahraniční hosté oceňovali vlídnou (až domácí) atmosféru, se kterou u nás byli přijati, pochvalovali si jazykovou připravenost našich žáků, obdivovali keramické a výtvarné výrobky vystavené v budově školy, dokonce našli i čas zasportovat si s našimi žáky při hodině tělocviku.

9.11. 2018 se naše škola znovu přidala ke Dni válečných veteránů příspěvkem do sbírky .  Současně se naše 2 žákyně zúčastnily slavnostního položení květin na památník válečných veteránů v Karlových Varech.

V minulém roce jsme v rámci této sbírky vybrali nejvyšší příspěvek ze všech škol v Karlovarském kraji.

Akci pořádá : Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Komenského KV, z. s.

IČO:    06167489

Zeměpisná olympiáda 2019

Dne 4. února 2019 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Kategorii „A“ tvořili žáci šestého ročníku, kategorie „B“ byla určena pro sedmý ročník a žáci osmých a devátých ročníků byli zařazeni do kategorie „C“. Test byl zaměřený na práci s atlasem i bez něj.   Úspěšní řešitelé, vítězové svých kategorií, budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční 28. 2. 2019.

 

Tříkrálový „pinec“

V úterý  8. 1. 2019 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise. Soutěžili mladší a starší žáci  druhého stupně v oddělených kategoriích.

Vánoční besídka školy

Dne 20.12.2018 zorganizovali učitelé a žáci naší školy vánoční besídku, která se konala v Lidovém domě ve Staré Roli. Na této malé slavnosti se sešla celá škola. Zástupci tříd si připravili zábavný program, kterým bavili žáky  prvního i druhého stupně.  Besídka se velmi povedla a všichni žáci si ji moc užili.

 Krátké video z besídky zde : https://youtu.be/4ZlCShgbJQY

 

Vánoční trhy

V rámci Vánočních trhů se naše škola zúčastnila akce, kterou pořádá Magistrát města Karlovy Vary. Dne  5.12. 2018 si žáci 5. A oblékli krásné kostýmy Mikuláše, čertů, andělů a pro malé děti připravili Mikulášskou nadílku v podobě krásné vánoční písně a bonbonků, které jim nadělovali. Všichni jsme si tuto akci opravdu užili.

 

 

 

Beseda pro rodiče s názvem,, Rodiče k šikaně"

s ředitelkou školy a se zástupci Školního poradenského pracovišté

při ZŠ Jana Amose Komenského

- uskutečnila se v pondělí 3. 12. 2018  od 17.00

ve čtenářské místnosti na II. stupni v přízemí hlavní budovy.

Pozvání přijali rodiče, kteří projevili zájem dozvědět se více k problematice vztahů mezi žáky ve třídách. Hovořilo se o tom, jak rodiče mohou pomáhat dětem, když se někdy vracejí ze školy smutné. Společně jsme se pokusili hledat způsoby, jak dětem pomáhat, aby ve školní třídě navazovaly zdravé vztahy.

 

 

Tonda Obal

Na naší škole proběhla putovní výstava  Tonda Obal na cestách.  Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití.

Tato výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí.

 

Co je u nás nového najdete

zde v odkaze: Zprávy

 Naše škola je umístěna v klidné městské části Drahovice a je velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus č.6). Již 48 let vzdělává žáky od 1. do 9.ročníku vždy ve dvou nebo třech paralelních třídách. I v letošním školním roce ji navštěvuje téměř 500 žáků. Důraz je kladen na výuku matematiky, přírodovědných předmětů a jazyky. Naši žáci již řadu let dosahují vynikajících úspěchů v přijímacích řízeních na střední školy i osmiletá gymnázia, proto ji rodiče pro své děti rádi vybírají.

Pro podporu rodičů a dětí zřídila škola v roce 2016 své Školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik primární prevence, speciální pedagog a sociální pedagog. Odborníci monitorují bezpečné třídní a školní klima, připravují žáky na výběr středních škol a podporují žáky nadané. Pomáhají rodičům ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním poradenským centrem, poskytují poradenství a krizovou intervenci žákům se vzdělávacími a výchovnými obtížemi.
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a projektových hodin. Učitelé sdílejí otevřený pracovní prostor ve sborovnách 1. a 2. stupně, a tak jsou vytvořeny dobré podmínky pro vzájemnou komunikaci.

Na podporu výchovy, vzdělávání, sportovních a zájmových činností žáků složí školní družina, která je přednostně určena žákům 1.-5. ročníků. Školní stravování zajišťuje škola ve své vlastní školní jídelně s kapacitou až 600 strávníků. Sportovní a tělovýchovná činnost školy je realizována ve dvou tělocvičnách a v rámci venkovního sportovního areálu se dvěma hřišti. Součástí tohoto komplexu je tenisový kurt s tenisovou stěnou a hřiště pro odbíjenou s využitím pro nohejbal. Obě tělocvičny i sportovní areál nabízí škola k pronájmu veřejnosti v rámci své doplňkové činnosti. 

 

 

Zřizovatelem školy je: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY 

IČO: 00 25 46 57
Sídlo: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20

 

logoMMKV

 

Škola využívá k vedení školní matriky a hodnocení žáků systém I škola:

iskola2

  

 

Škola je realizátorem projektu „Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

OP VVV

 

 

Škola je zapojena do projektu ovoce a mléko do škol.  

 ovoce    mléko

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. 

 

 

 

Škola má vlastní elearningový portál Moodle.

            

ogo