Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

 

Zápis do 1. tříd a do přípravného ročníku pro školní rok 2020/2021
proběhne dne 2. dubna 2020 v době od 14 do 18 hodin (náhradně 6. dubna 2020)

 
     
 

Zápis dětí k povinné školní docházce a do přípravné třídy lze provést elektronicky nebo fyzicky v budově školy - pavilon I. stupně, Kollárova 19, Karlovy Vary dne 2.4., 6.4. 2020 nebo v náhradním termínu z důvodu mimořádné situace. Vyplňte prosím již nyní ELEKTRONICKÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Po jeho odeslání Vás bude kontaktovat pracovnice sekretariátu. Při fyzickém zápisu vyplníte Zápisový lístek přímo u nás. 

DALŠÍ INFORMACE:

Zápis do 1.tříd se povinně týká dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z minulého roku. Škola plánuje příští rok otevřít tři první třídy v počtu max. 20 - 25 žáků.

Zápis do přípravné třídy se týká dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí, které plní poslední rok předškolní docházky. Přednostně budou přijaty děti s odkladem povinné školní docházky. Škola plánuje příští rok otevřít dvě přípravné třídy v počtu max.15 dětí.

Dítě může zapsat jen jeden z rodičů (ale i oba), pokud výchova není soudně upravena. S sebou je nutné vzít občanský průkaz nebo pas a rodný list dítěte, které se předloží při formální části zápisu paní učitelkám. Rodiče vyplní formulář Žádost o přijetí dítěte, který bude k dispozici online v tomto odkazu nebo fyzicky v zápisové místnosti. Následuje motivační část zápisu, při které je také zákonný zástupce přítomen; cílem rozhovoru se zapisujícími pedagogy je motivovat dítě k zájmu o vzdělávání a pomoci zákonným zástupcům posoudit, jak je dítě ke školní docházce připravené.

Termín náhradního zápisu je stanoven na 6. 4. 2020 od 14.00 - 18.00. O jiný náhradní termín pro zápis může rodič požádat telefonicky v sekretariátu školy, nejdéle však musí dítě zapsat do 30. 4. 2020.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte, vyplní a podají u zápisu písemnou Žádost o odklad povinné školní docházky, ke které přiloží doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. V praxi se stává, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Ředitelka školy v těchto případech stanovuje náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení.

Školská poradenská zařízení, která Vám vystaví doporučení k odkladu – kontakt:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary,
  Lidická 38, Karlovy Vary, tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

 • Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary,
  Vančurova 83/2, Karlovy Vary, tel.: 739 322 351

Kritéria pro přijetí do první třídy a přípravné třídy:

Ředitelka Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary je 90.

Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
 2. Děti, které byly v předcházejícím roce zapsány do školy, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.
 3. Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
 4. Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
 5. Pokud nelze vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.
 6. Ostatní zájemci - pookud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií 1 - 5, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.

Minimální počet žáků přijímaných do jedné přípravné třídy Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary je 10, maximální je15.

Do přípravného ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
 2. Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
 3. Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
 4. Pokud nelze vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.
 5. Ostatní zájemci - pokud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií 1 - 5, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.

Kritéria jsou platná pro zápisy pro školní rok 2020/2021.
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka školy

 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Elektronický zápisový lístek na školní rok 2020/2021

 

Invalid Input

Základní údaje dítěte

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Bydliště

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Zákonný zástupce

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Souhlas

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů při zápisu a přijímacím řízení k vzdělávání (dle školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 48/2005).
Invalid Input

Případné otázky, nebo doplňující odpovědi,piště prosím sem.

 

 

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.