Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Informace o zpracování osobních údajů při testování zaměstnanců a žáků naleznete zde.

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob a Zk. 110/2019 Sb. o zpracováním osobních údajů. (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation , nebo „Obecné nařízení“).

 1. Správce osobních údajů.

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

353 300 321

qg6mmz4

(dále jen Správce)

Správce osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky Obecného nařízení a tímto Vás, v souladu s čl. 12 Obecného nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány v jednotlivých agendách výhradně v souladu s platnými právními předpisy rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s příslušným právním základem. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím nástrojů výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

2.1. Právní základ zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává údaje (v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR) se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů a to zejména v případech:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (zajištění ochrany a bezpečnosti)

2.2. Doba zpracování osobních údajů.

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a archivovány v souladu se spisovým a skartačním řádem Správce. 

 1. Práva subjektů údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má v závislosti na konkrétním právním základu zpracování osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Žádost je možno přijmou  pouze v případě, že žadatel vyplní povinné identifikační údaje a identifikuje se občanským průkazem nebo jiným platným průkazem. Bez této identifikace nemůže být žádost přijata. Žádost může podat žadatel i prostřednictvím datové schránky.

Informace se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, jako „orgán veřejné moci“, souladu s čl. 36 GDPR má zřízenou pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), na kterého se subjekt údajů může obracet v souvislosti s uplatňováním svých práv.

Kontaktní údaje:

Variko CZ, s.r.o.

Tel.: 377 549 158

Plzeň, Lesní 65, 312 00

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.