Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Dotační řízení

Škola se již dlouhodobě zapojuje do získávání finančních prostředků z dotačního řízení a zkvalitňuje tak vzdělávání žáků. Byla realizátorem mnoha projetů. V menších projektech získala prostředky z projektů  vyhlášené Magistrátem města Karlovy Vary a Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde finanční prostředky byly využity například na podporu bruslení a plavání, adaptačních kurzů, sportovních aktivit, podporu vzdělávání cizinců aj.

Škola spolupracuje s nadací WOMEN FOR WOMEN, která financuje obědy pro žáky ze slabého sociálního prostředí.

Velkými projekty financovanými Evropskou unií a státním rozpočtem ČR škola významně zkvalitnila vzdělávací proces. Projekty byla podpořena ICT gramotnost žáků a pedagogů, zkvalitnily se vzdělávací podmínky žáků se specifickými poruchami učení žáků se sociálním znevýhodněním a žáků nadaných. Bylo zkvalitněno enviromentální vzdělávání, byla vybudována přírodní učebna a školní arboretum. Byla řešena čtenářská gramotnost, technické dovednosti žáků 2. stupně a jazykové kompetence žáků a pedagogů. Byl vytvořen elearningový portál pro žáky.

 

Právě realizujeme:

 

 Metoda rozšířené reality ve výuce na základních školách 

 

6
    

 • Ovoce a mléko do škol - jsme zapojeni do projektu

 • Žáci získávají bezplatně jednou týdně jeden kus ovoce nebo zeleniny a jednou za 14 dní školní mléko.

mléko        ovoce     

 

      Program intenzivní podpory - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. 

    

 

Zrealizované projekty:

 

 • Rovný přístup - projekt EU

Realizací projektu je do vzdělávacího procesu na podporu žáků zapojen školní psycholog a sociální pedagog. Projektem budou žáci podpořeni doučovacími aktivitami a zavedením Klubu deskových her. Projektem budou zvyšovány vzdělávací kompetence pedagogů.

Logolink OP VVV hor barva cz

     

     Okrskové a okresní kolo v přehazované

V květnu 2017 byla škola organizátorem soutěže v přehazované pro žáky 1. stupně. Celé akce se účastnilo 14 družstev, klání se pořádalo v Hale míčových sportů v Karlových Varech. Akce se konala pod záštitou ASŠK a za finanční podpory Karlovarského kraje.

  kraj

 

     Kantor ideál - projekt EU, škola byla partnerem projektu

Projektem se pedagogové účastnili velkého množství vzdělávacích aktivit v oblasti ICT dovedností, zúčastnění pedagogové získali podporu ICT technikou.

 • Společná cesta ke vzdělání - projekt EU

Škola byla realizátorem projektu s cílem zkvalitnění vzdělávacích podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení a chování a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Realizací projektu bylo sledování rovných příležitostí ve vzdělávání. Byly realizovány aktivity na podporu sociálně znevýhodněných dětí ve školách a jejich rodinách.

Projektem byly zvyšovány kompetence pedagogických pracovníků v oblasti nových organizačních forem, tvorby IVP a efektivní komunikace s rodiči.

 • Školní arboretum - projekt MŽP

Během roku 2013 bylo v prostorách školy zbudováno školní arboretum. Arboretum bylo zavedeno do výuky, byly realizovány aktivity na začlenění do vzdělávání.

Na realizaci projektu se podíleli žáci pod vedením pedagogů školy

Projekt byl financován z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

13

 • Amos - projekt EU

Byly zavedeny Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Byly zvýšeny odborné kompetence pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Projektem byly realizovány zahraniční kurzy pro žáky a pedagogy.

 • Amos 2 - projekt EU

Byly rozvíjeny technické dovednosti žáků na druhém stupni.

Projekt řešil individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended leasingu.

 • Počítače pro všechny - projekt EU

Projektem byla inovována a zkvalitněna výuka prostřednictvím ICT techniky, vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Bylo realizováno vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol. Do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP byl zapojen školní psycholog.

15

 • Přírodní učebna - projekt EU

Záměrem projektu bylo zkvalitnění a zaktualizování vzdělávacího systému v návaznosti na ŠVP ZV a průřezového tématu environmentální výchova. Projekt rozvíjel znalosti, schopnosti a dovednosti žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast. 

Byla zbudována přírodní učebna, ve vnitřním areálu školy byl zbudován altán a zázemí pro realizaci výuky. Nové prostředí skýtá žákům možnost přímého pozorování přírodního prostředí. Na základě osobního kontaktu s přírodou je pozitivně prohlouben emoční vztah žáků s přírodou.

 • Rozvoj kompetencí nadaných žáků - projekt EU

Projekt řešil zkvalitnění vzdělávání nadaných dětí: odborným psychologickým vyšetřením s cílem identifikace nadání a speciálních vzdělávacích potřeb žáků.

Projektem získali pedagogové podporu vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální psychologie a tvorby individuálních vzdělávacích programů pro nadané žáky.

 • Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků - projekt EU

Cílem projektu bylo vytvoření e- learningové prostředí pro žáky školy a vybavení je dovednostmi samostudia, připravit je k celoživotnímu vzdělávání.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.