Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Charakteristika školy

Image

Jsme úplnou základní školou, která 50 let poskytuje vzdělání přes 500 žákům od přípravného do deváteho ročníku. Vyučujeme podle unikátního školního vzdělávacího programu Učíme se s Amosem, který uplatňuje zásady J. A. Komenského. Zaměřujeme se na matematiku a přírodovědné předměty. Podporujeme kroužky a další aktivity, které rozvíjejí individuální zájmy žáků. Náš vzdělávací program zachovává rovný přístup a vychází z potřeb dětí.

Zřizovatel školy:
Statutární město Karlovy Vary
se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Od 1. ledna 2002 má naše škola právní subjektivitu a hospodaří samostatně.

Chcete o náš vědět víc?

Jsme školou, která věří, že každý její žák se může úspěšně rozvíjet a být připraven na život v 21.století.

Podporujeme žáky s talentem i se všemi specifickými potřebami.

Jsme školou spolupracující.

Záleží nám na pozitivní pověsti naší školy.

Na I. stupni vyučujeme ve třech paralelních třídách v ročníku.

Ve třídě je maximálně 25 dětí. Žáci prvních ročníků jsou vyučováni genetickou nebo slabikovou metodou.

Od prvního ročníku mohou děti podle zájmu navštěvovat kroužek anglického jazyka. Angličtina je jako povinný předmět vyučován od 3. ročníku. Spolupracujeme se společnostmi, které organizují výuku tohoto cizího jazyka s rodilým mluvčím v době po vyučování přímo v budově naší školy. Ve 3. a 4. ročníku se žáci účastní v rámci tělesné výchovy také plavání. Přípravu do školy a usměvavý program pro více jak 200 dětí obstarává školní družina v osmi odděleních. Ve spolupráci se základní uměleckou školou mohou děti navštěvovat hodiny hry na hudební nástroje přímo v naší budově.

Kroužky pro I.stupeň:

KERAMIKA, PĚVECKÝ KROUŽEK NOTIČKA, FLORBAL, VÝTVARNÝ KROUŽEK PALETKA, SPORTOVNÍ HRY ZDATLÍK,
PRACOVNÍ KROUŽEK ŠIKULKA, EKO - PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK /

Všechny kroužky jsou pro naše děti bezplatné, žák musí být ale zapsán do školní družiny.

 

Na II. stupni vyučujeme ve dvou nebo třech paralelních třídách v každém ročníku.

Ve třídách se počet dětí pohybuje od 20 - 27 žáků. Od 7. třídy se žáci učí druhý cizí jazyk - německý nebo ruský. Žáci s matematickými předpoklady mají předmět cvičení z matematiky, ve kterém rozvíjejí své dovednosti. Ostatní žáci se vzdělávají ve stejnou dobu v předmětu seminář z dějepisu (6. ročník), seminář z informačních technologií (7. ročník), seminář ze zeměpisu (8. ročník) a cvičení z chemie a přírodopisu (9. ročník).

Poskytujeme školní stravování

ve vlastní školní jídelně, která vaří nejlepší jídla v okolí. Zájem o ně mají i cizí strávníci.

Zájemcům pronajímáme

multifunkční sportovní areál, dvě tělocvičny nebo přednáškové místnosti.

Ve školním roce 2019/20

jsme zprovoznili dvě velké bezbariérové učebny - anglický jazyk a chemie / fyzika, které se zrekonstruvovaly ve spolupráci se zřizovatelem. Naplánována je také druhá učebna ICT. Od školního roku 2019/20 jsme se stali školou bezbariérovou, v pavilonu II. stupně se vybudovala výtahová plošina.

Náš eko-školní areál

má vhodné vybavení k provozování odpoledních volnočasových aktivit pro všechny naše žáky.

Chcete více poznat areál naší školy?

V rozlehlé školní zahradě stojí tři vzájemně propojené budovy vzájemně. Ve čtvrtém, samostatné pavilonu, máme školní jídelnu a školní družinu.

Chcete přesně znát naše hlavní činnosti?

Poskytování základního vzdělání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství.

Provoz školní jídelny včetně nákupu potravin a prodeje stravy.
Provoz školní družiny.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Náš eko-školní areál

má vhodné vybavení k provozování odpoledních volnočasových aktivit pro všechny naše žáky.

Organizační řízení školy

Dokument ve formátu PDF ke stažení ZDE.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.