Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Vnitřní řád školní družiny

  • O přijímání žáků do ŠD a provozu ŠD rozhoduje ředitelka školy dle vyhlášky Magistrátu města Karlovy Vary.

  • Docházka přihlášených dětí je povinná.

  • Přihlášení žáci přicházejí do ŠD od 6,00 hod. do 7,35 hodin a odpoledne hned po vyučování. ŠD končí svůj provoz v 16,30 hodin. Vychovatelky odvedou děti z ranní družiny do školy.

  • Své svršky a aktovky si žáci odkládají na určené místo. V šatně a v jiných prostorách školy se děti nepohybují bez vědomí nebo dozoru vychovatelky. Toalety navštěvují žáci s vědomím pí. vychovatelky.

  • Za žáka, který byl ve škole, ale do družiny se svévolně nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

  • Doba ukončení pobytu žáka v ŠD je po domluvě s rodiči zaznamenána v Zápisním lístku žáka. Ten je podepsán rodiči. Každou nepřítomnost, která není zdůvodněná nepřítomností na vyučování, je nutno vychovatelce řádně omluvit.

  • Z vážných důvodů může být žák ze ŠD uvolněn i před stanovenou dobou odchodu. V každém případě jen na písemnou žádost rodičů.

  • Žáci se v oddělení školní družiny chovají k sobě ohleduplně, jsou ukáznění. Šetří školní majetek, udržují čistotu. Po chodbách nehlučí, dodržují vnitřní řád školy.

  • Při odchodu do školní jídelny i při návratu do školy se chovají ukázněně, dbají příkazů vychovatelky.

  • Ve školní jídelně obědvají žáci se svojí paní vychovatelkou, která dbá na správné hygienické návyky a ukázněné chování žáků. Svévolně bez vědomí vychovatelky děti ŠJ neopouštějí.

  • Žáci se do ŠJ z bezpečnostních důvodů přezouvají.

  • Zaměstnání žáků ve ŠD organizuje a pedagogicky vede paní vychovatelka.

  • ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

  • Při odchodu z oddělení uklidí své věci a hračky na určené místo.

  • Ztráty, úrazy nahlásí děti vychovatelce nejpozději do odchodu ze zařízení.

  • Ostré a jiné zdraví nebezpečné předměty, větší obnosy peněz, žák do ŠD nenosí. Za mobilní přístroj si žák zodpovídá sám.

  • Jestliže žák po vyčerpání všech výchovných možností nadále svým nevhodným chováním narušuje činnost oddělení, šikanuje spolužáky tělesně nebo psychicky, nebo bez řádné omluvy ŠD nenavštěvuje, lze jej po projednání záležitosti s rodiči ze ŠD vyloučit.

  • Každý žák má právo vyslovit svůj názor, má právo na ochranu své osobnosti před šikanou, tělesnými tresty, drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.