Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

8. 6. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Od 8.6.2020 se mohou dostavit do školy i žáci 2.stupně v rámci třídnických hodin a konzultací.
Prosíme rodiče žáků 2.stupně (6. - 8.tříd), aby oznámili třídním učitelům do pondělí 1. 6. 2020, zda pro své děti mají zájem využít níže uvedené vzdělávací aktivity.
Pokud ano, tak do pátku 5. 6. 2020 odevzdají všichni zájemci (vhodí do schránky u školy) Čestné prohlášení, které najdete zde, nebo níže v tomto textu.

Rozpis vzdělávacích aktivit žáků 2.stupně v budově školy od 8. 6. 2020:

Pondělí - 10.00 -11.40 hodin - 6.ročníky - třídnické hodiny po skupinách.
Úterý - 10.00-11.40 hodin- 7.ročníky - třídnické hodiny po skupinách.
Středa - 10.00-11.40 hodin- 8.ročníky - třídnické hodiny po skupinách.
Čtvrtek a pátek - 10.00-11.40 hodin- Konzultační hodiny dle individuální domluvy s vyučujícím.

Žáci 9.ročníků mohou využít JEN konzultačních hodin po dohodě s vyučujícími.

25. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,

děkujeme za součinnost při doborovolném nástupu žáků 1.stupně ZŠ ke vzdělávacím aktivitám.
Přihlásit jste mohli své dítě vyplněním a odevzdáním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
Tento dokument byl dostupný od 4. 5. 2020 elektronicky zde na našich stránkách, fyzicky ve skříňce umístěné před hlavním vchodem školy nebo prostřednictvím třídního učitele.
Vyplněné a podepsané jste jej doručili do sekretariátu, schránky před školou nebo oscanované emialem na email sekretariátu.

Nyní již bohužel nelze děti do výuky zařadit žádným dalším dodatečným způsobem.
I nadále se řídíme pokynem MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (odkaz dále).

Nástup všech žáků školy očekáváme v září 2020.
Obědy vaříme teplé až do 26.6. !!

Výtah některých pravidel MŠMT

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola. Žáci obdrží před 25.5. od svých třídníhi učitelů informaci o místě a přesném času (8.00 nebo 8.30) před školou, kde se ráno jejich třída setká tak, aby byly dodrženy hygienické podmínky. Takto se budou setkávat každý den.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

 Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Nelze žáka zařadit do skupiny po 25.5.2020, lze jej pouze odebrat.

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Školní stravování bude zajištěno formou jednoho teplého oběda - polévka +hlavní chod (nahlaste učiteli zájem).
Po dohodě třídního učitele s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).

 Pokrmy vydává personál školy. Strávníci si sami jídlo a pití neberou.

Doplňující informace

Vzdělávací aktivity u žáků 9. tříd budou probíhat JEN do přijímacích zkoušek a ve vybraných dnech (pondělí, středa, pátek) a hodinách.

Vzdělávací aktivity žáků 1.stupně budou organizovány dle doporučení MŠMT do 30.června 2020, v našem případě z důvodu rekonstrukce skončí výuka již 26.6.2020.

Vyučovat do té doby budeme každý den od 8.00 nebo 8.30, nejdéle však do 16 hodin. Požadavky upřesní rodiče v Čestném prohlášení.

Prosím uveďte zde také informaci o tom, zda budete pro své dítě požadovat školní obědový balíček v ceně školního oběda.

Žáka lze z výuky odebrat již v dopoledních hodinách, nejdříve však v 11.00 (1.-3.roč.), v 11.30 (4.-5.roč.) nebo po individuální dohodě s vyučujícím.

Každá skupina bude zajištěna dvěma pedagogickými pracovníky.
Pokud to bude možné, povede dopolední vzdělávací blok (8.00 nebo 8.30 až 11.00 nebo 11.30) třídní učitel nebo jiný kvalifikovaný pedagog.

Odpolední blok od 11.30 nebo 12.00 do 16.00) povedou paní vychovatelky.
Forma a obsah vzdělávacích aktivit bude přizpůsobena hygienickým podmínkách, je v kompetenci ředitelky školy činnosti upravit.

O přítomnost žáků ve škole povede škola evidenci.

V případě nepřítomnosti delší než 3 dny, žádá škola informaci zákonného zástupce o sdělení důvodu nepřítomnosti.
Absence se nezapočítává do zameškaných hodin na vysvědčení.

Žák se ke vzdělávacím aktivitám přihlašuje prostřednictvím Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Dobře prosím prostudujte, zda žák nebo jeho rodina netrpí rizikovými faktory.

 

Důležité odkazy

Čestné prohlášení pro 1.stupeň ke stažení zde.

Čestné prohlášení pro 9. třídu (k 11.5.) a 2.stupeň (od 8.6.) ke stažení zde.

Věříme, že společnými silami zvládneme vše výše uvedené a děkujeme rodičů za pomoc, vstřícnost i toleranci.

Vedení školy současně děkuje všem zaměstancům, kteří budou napomáhat zdárnému průběhu těchto upravených vzdělávacích aktivit a i nadále se přitom budou věnovat i žákům ve výuce na dálku.

Odkaz na pokyn MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.