Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO PRVNÍHO A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU

 pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

současná epidemiologická situace neumožňuje provést zápis dětí obvyklým způsobem, proto bude v letošním školním roce probíhat zápis dětí distanční formou. Řiďte se prosím těmito pokyny.

 • zákonný zástupce žáka (rodič, soudem určený poručník nebo opatrovník) je ze zákona povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce; v naší škole je stanoven termín zápisu od 1. dubna do 30. dubna 2021
 • zápis se provádí podáním formulářů, které vyberte podle níže uvedených příkladů. Vyplněné je pak doručte škole nejdéle do 30. 4. 2021 a vyberte k tomu jeden z níže popsaných způsobů.

TYPY FORMULÁŘŮ:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU (přiložíte k předchozím dvěma žádostem nebo podáte samostatně v případě, že dítě ještě nemá povinnost být zapsáno do 1. třídy; jedná se tedy o předškolní dítě);
 • Vybrané žádosti vyplňte. Podepište fyzicky nebo elektronicky.
 • Pokud nemůžete formulář vytisknout, lze jej vyzvednout ve skříňce u hlavního vchodu do budovy školy.

 

PŘÍKLADY VÝBĚRŮ FORMULÁŘŮ:

Chci přihlásit dítě do 1. třídy:

- ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (děti narozené 1.9.2014 – 31.8.2015)

- ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 1. ROČNÍKU / DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU

Chci odklad povinné školní docházky a přijetí dítěte do přípravného ročníku:

- ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

- ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU

- ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 1. ROČNÍKU / DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU

- DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE (k odkladu)

- 2x DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO-PSYCH. PORADNY (jednou k odkladu a jednou ke vzdělávání v přípravném ročníku)

Chci jen odklad povinné školní docházky (dítě zůstane v MŠ):

- ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

- DOPORUČENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE

- DOPORUČENÍ PEDAGOGICKO - PSYCH. PORADNY

Chci zapsat dítě do přípravné třídy, dítěti je 5 let:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU
 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO PRVNÍHO ROČNÍKU / PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU

Doručte vybrané žádostI, zápisový lístek a těmito způsoby:

 • do datové schránky školy. ID naší schránky je qg6mmz4 (lze také nalézt dle IČ: 70933782)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (bez elektronického podpisu je podání neplatné)
 • poštou s dodejkou na adresu školy:

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Kollárova 553/19

360 09 Karlovy Vary

(rozhodující je datum podání na poštu)

 • osobně přímo ve škole s občanským průkazem a rodným listem dítěte
 • PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA A OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU:
 • Z důvodu GDPR je každé žádosti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena. Prosím uveďte v Zápisovém lístku emailovou adresu, abychom Vám mohli registrační číslo oznámit. Je nutné ke sledování výsledků zápisu na webu a vývěsce.
 • Současně Vás upozorňujeme na Vaše právo zákonného zástupce dítěte nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o (ne)přijetí nebo se vyjádřit k vydanému rozhodnutí. Pokud tohoto práva budete chtít využít, kontaktujte telefonicky sekretariát školy a dohodněte si konkrétní termín Vaší návštěvy.
 • Výsledek zápisu ve formě seznamu přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn dvěma způsoby; vyvěšením na veřejně přístupném místě, tj. venkovní vývěska na budově školy, a na webových stránkách školy.
 • ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

O odkladu rozhoduje ředitelka základní školy na základě Vaší žádosti, doporučení pediatra           a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Kontakt: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Lidická 590, tel. 353 176 511

V případě dotazů volejte:

Telefonní číslo: 725 735 301                         Kontaktní pracovník: Janette Lichnovská, sekretářka školy  

 

TĚŠÍME SE NA VÁS.                                                                                            VAŠE ŠKOLA

 

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.