Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Zápis do 1. tříd a do přípravného ročníku pro školní rok 2020/2021

Vyplňte prosím již nyní ELEKTRONICKÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Zápis do 1.tříd se povinně týká dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z minulého roku. Škola plánuje otevřít tři první třídy v počtu max. 20 - 25 žáků. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle školského zákona §37 odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Zápis do přípravné třídy se týká dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí, které plní poslední rok předškolní docházky. Přednostně budou přijaty děti s odkladem povinné školní docházky. Škola plánuje příští rok otevřít dvě přípravné třídy v počtu max.15 dětí.

Dítě je ke vzdělávání přijato na základě výše popsaných kroků a vydáním Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte do 1.třídy nebo do přípravné třídy, které Vám bude předáno. Seznam přijatých dětí zveřejníme na webových stránkách a na vývěsce školy. Tato fáze zápisu se nazývá formální.

Fyzická přítomnost dětí u zápisu bohužel v tomto roce není možná. Nahradíme ji setkáním menších skupin dětí s rodiči ve škole v nejbližším možném termínu, jakmile pominou mimořádná opatření. Rádi bychom, aby si děti školu prohlédly a zažily i motivační část zápisu. Zde se děti i rodiče budou moci seznámit se vzdělávacím programem, zažít setkání s budoucími učitelkami. Cílem této návštěvy bude i motivace dítě k zájmu o vzdělávání a pomoc zákonným zástupcům ještě dodatečně posoudit, jak je dítě ke školní docházce připravené. Přes prázdniny se dá zvládnout ještě mnoho věcí!

Další informace:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte, vyplní a podají u zápisu písemnou Žádost o odklad povinné školní docházky, ke které přiloží v tuto chvíli alespoň doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa a nejlépe i doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC). S ohledem na mimořádná opatření a složitost získat obě doporučení akceptujeme domluvu o náhradním termínu pro doložení obou odborných posouzení. Pokud jejich doporučení ještě nemáte, neváhejte se s nimi domluvit alespoň telefonicky o možnostech návštěvy.

Školská poradenská zařízení, která Vám vystaví doporučení k odkladu – kontakt:

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary,
Lidická 38, Karlovy Vary, tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary,
Vančurova 83/2, Karlovy Vary, tel.: 739 322 351
Kritéria pro přijetí do první třídy a přípravné třídy:

Ředitelka Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary je 90.

Do prvního ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
Děti, které byly v předcházejícím roce zapsány do školy, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.
Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
Pokud nelze vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.
Ostatní zájemci - pookud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií 1 - 5, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.
Minimální počet žáků přijímaných do jedné přípravné třídy Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary je 10, maximální je15.

Do přípravného ročníku základní školy budou přijaty děti po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy.
Děti s místem přechodného pobytu ve školském obvodu školy.
Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.
Pokud nelze vybrat podle výše uvedených kritérií, rozhodne los.
Ostatní zájemci - pokud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií 1 - 5, budou přijímány děti i mimo školský obvod školy.

Kritéria jsou platná pro zápisy pro školní rok 2020/2021.
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka školy

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.