Home Provoz ŠD
Provoz školní družiny

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ranní družina
6,00 – 7,40 hod, 1. ročník při půleném vyučování v pondělí do 8,45 hod
·       děti jsou soustředěny do jednoho oddělení a pak převedeny  do školy
·   
Odpolední družina
  11,40 – 16,30 hod.
·       děti jsou po vyučování převedeny do školní družiny
·       po obědě začíná odpolední činnost do 15,00 hod v každém oddělení
·       od 15,00 hod budou děti soustředěny do jednoho až dvou oddělení – kroužky ŠD
        vychovatelka ručí za děti až po osobní předání rodičům!
 
Rodiče jsou povinni vyzvedávat děti dle údajů, které uvedli v zápisním lístku.
Má – li jít dítě z ŠD domů samo, musí rodiče tuto skutečnost uvést do zápisního lístku a přesně stanovit termín (den, hodina), kdy dítě ze ŠD odejde. 

Rodiče děti vyzvedávají osobně, popřípadě se musí děti prokázat PÍSEMNOU OMLUVENKOU.

Na telefonáty od rodičů či prarodičů není z důvodu bezpečnosti dětí brán zřetel (dítě na základě telefonátu NEBUDE uvolněno !!!).  

V době  pobytu dětí venku v čase od 13,30 – 15,00 hod. nebudou děti uvolňovány (odchod ze ŠD buď ihned po obědě nebo až po návratu z procházky).
Pokud rodiče opakovaně nebudou respektovat zavírací dobu ŠD, bude dítě ze ŠD vyloučeno. 

 

 

 

Informace vedení školy pro zákonné zástupce žáků školní družiny:

 

Vážení rodiče, v případě podnětů a připomínek se obracejte na vedoucí vychovatelku Jitku Rentkovou (353 300 327), popřípadě zástupkyni Mgr. Radomíru Jenkovou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Děkujeme.

 

 

 

Vnitřní řád školy

Školní družina 


 

 • ·         O přijímání žáků do ŠD a provozu ŠD rozhoduje ředitelka školy dle vyhlášky Magistrátu města Karlovy Vary.                                                                        
 • ·         Docházka přihlášených dětí je povinná.
 • ·         Přihlášení žáci přicházejí do ŠD od 6,00 hod. do 7,40 hodin a odpoledne hned po vyučování. ŠD končí svůj provoz v 16,30 hodin. Vychovatelky odvedou děti z ranní družiny do školy.
 • ·         Své svršky a aktovky si žáci odkládají na určené místo. V šatně a v jiných prostorách školy se děti nepohybují bez vědomí nebo dozoru vychovatelky. Toalety navštěvují žáci s vědomím pí. vychovatelky.
 • ·         Za žáka, který byl ve škole, ale do družiny se svévolně nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 • ·         Doba ukončení pobytu žáka v ŠD je po domluvě s rodiči zaznamenána v Zápisním lístku žáka. Ten je podepsán rodiči. Každou nepřítomnost, která není zdůvodněná nepřítomností na vyučování, je nutno vychovatelce řádně omluvit.
 • ·         Z vážných důvodů může být žák ze ŠD uvolněn i před stanovenou dobou odchodu.V každém případě jen na písemnou žádost rodičů.
 • ·         Žáci se v oddělení školní družiny chovají k sobě ohleduplně, jsou ukáznění. Šetří školní majetek, udržují čistotu. Po chodbách nehlučí, dodržují vnitřní řád školy.
 • ·         Při odchodu do školní jídelny i při návratu do školy se chovají ukázněně, dbají příkazů vychovatelky.
 • ·         Ve školní jídelně obědvají žáci se svojí paní vychovatelkou, která dbá na správné hygienické návyky a ukázněné chování žáků. Svévolně bez vědomí vychovatelky děti ŠJ neopouštějí.
 • ·         Žáci se do ŠJ z bezpečnostních důvodů přezouvají.
 • ·         Zaměstnání žáků ve ŠD organizuje a pedagogicky vede paní vychovatelka.
 • ·         ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 • ·         Při odchodu z oddělení uklidí své věci a hračky na určené místo.
 • ·         Ztráty, úrazy nahlásí děti vychovatelce nejpozději do odchodu ze zařízení.
 • ·         Ostré a jiné zdraví nebezpečné předměty, větší obnosy peněz, žák do ŠD nenosí. Za mobilní přístroj si žák zodpovídá sám.
 • ·         Jestliže žák po vyčerpání všech výchovných možností nadále svým nevhodným chováním narušuje činnost oddělení, šikanuje spolužáky tělesně nebo psychicky, nebo bez řádné omluvy ŠD nenavštěvuje, lze jej po projednání záležitosti s rodiči ze ŠD vyloučit.
 • ·         Každý žák má právo vyslovit svůj názor, má právo na ochranu své osobnosti před šikanou, tělesnými tresty, drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami