Home

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní data o škole   

 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání přes 500 žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. stupni ve 3 paralelních třídách v ročníku. Na 2. stupni se dvěma paralelními třídami v každém ročníku. Součástí školy jsou školní jídelna a školní družina a vhodné vybavení pro provozování odpoledních volnočasových aktivit – multifunkční sportovní areál a dvě tělocvičny.

Zřizovatelem školy je Statutární město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary. Od 1. ledna 2002 má právní subjektivitu a hospodaří samostatně.

 

Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou. 

 

 Činnost školy:

·         poskytování základního vzdělání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství

·         provozování školní jídelny, vč. nákupu potravin a prodeje stravy

·         provozování školní družiny

Doplňková činnost:

·         hostinská činnost

·         pronájem nemovitostí a bytových prostor mimo režim živnostenského zákona

·         pedagogické služby a vzdělávání /výuka jazyků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti/

·         provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici

·         poskytování tělovýchovných a sportovních služeb /poskytování tělovýchovných služeb/ 

 

 

 

 

Výuka školy je realizována podle  „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -Učíme se s Amosem" (dále jen ŠVP ZV), od září 2013 je žákům 2. stupně povinně nabízen druhý cizí jazyk – německý nebo ruský.

 

Škola nabízí žákům 2. stupně rozvoj matematického nadání v rámci programu rozvoje matematiky. Jsou zachovány původní třídní kolektivy a žáci s matematickým nadáním se rozdělují pouze na výuku matematiky v rámci programu rozvoje matematiky. Znamená to, že týdenní rozvrh matematiky je zcela totožný v obou třídách. Žáci s matematickými předpoklady mají cvičení z matematiky, ve kterém rozvíjejí své dovednosti. Ostatní žáci mají ve stejnou dobu jiný předmět - např. seminář z dějepisu (6. a 7. ročník), seminář ze zeměpisu (8. ročník) a  cvičení z chemie a přírodopisu (9. ročník).

 

Žáci prvních ročníků jsou vyučováni genetickou nebo slabikovou metodou. Od druhého ročníku mohou žáci podle zájmu navštěvovat kroužek anglického jazyka. Anglický jazyk je jako povinný vyučován od 3. ročníku.   

 

Na 1. stupni škola spolupracuje se společností Wattsenglish, která organizuje výuku angličtiny s rodilým mluvčím v době po vyučování.

Ve třetím a čtvrtém ročníku se žáci účastní výuky plavání, škola poskytuje žákům možnost účastnit se bruslení.

Záměrem školy je zajistit rovné podmínky vzdělávání všem žákům, žáci s nadáním a žáci se specifickými vzdělávacími obtížemi jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu.  

 

Ve školní družině je šest oddělení pro 180 žáků. Družina nabízí kroužky:  

 

·         KERAMIKA

·         PĚVECKÝ KROUŽEK NOTIČKA

·         FLORBAL

·         VÝTVARNÝ KROUŽEK PALETKA              

·         SPORTOVNÍ HRY ZDATLÍK                         

·         PRACOVNÍ KROUŽEK ŠIKULKA    

        EKO - PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK     

 

 

 

Škola má k dispozici multifunkční sportovní areál AMOS.