Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

 Ve čtvrtek 11. října 2018 se vydali naši třeťáci do Městské knihovny v Karlových Varech na besedu se spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou. Autorka dětem hravou formou představila své knihy a povyprávěla jim, jak nové knihy vznikají. Naši žáci si z knihovny odnesli především příjemný zážitek ze zajímavého vyprávění a spoustu námětů pro další čtení.

Bližší informace o autorce: http://www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz/

Ještě něco navíc na závěr:

Máte-li chuť spojit radost ze čtení s pomocí druhým lidem, zkuste se zapojit do projektu Čtení pomáhá. Více na http://www.ctenipomaha.cz/.  Na tomto webu je třeba se zaregistrovat a vybrat si knihu, která vás zajímá. Každý školák, který se zapojí do projektu, pak vyplní test týkající se přečtené knihy a následně získá kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

 

 

 

9.11. 2018, proběhne na naší škole sbírka ke Dni válečných veteránů.

V minulém roce jsme v rámci této sbírky vybrali nejvíce ze všech škol v Karlovarském kraji.

Budeme rádi, pokud se zapojíme i  v letošním roce.

                                    

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás po prvních týdnech působení nového vedení ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary pozdravila jménem všech zaměstnanců i jménem svým. Velmi si vážíme toho, že jste pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a děkujeme za důvěru, s níž se na nás již od počátku měsíce září obracíte. Rádi bychom Vám tímto způsobem poskytli základní informace, které pomohou zlepšit naši vzájemnou komunikaci.

V letošním školním roce 2018/19 navštěvuje školu téměř 500 žáků. Výuka probíhá i nadále podle školního vzdělávacího programu s názvem „Učíme se s Amosem“, jenž klade důraz především na výuku matematiky, čtenářskou gramotnost a rovný přístup ke všem žákům, který zdůrazňuje podporu individuálních vzdělávacích a psychosociálních potřeb každého dítěte. V letošním školním roce zahrnulo vedení školy mezi své krátkodobé cíle několik základních úkolů, mezi které patří sledování bezpečného klimatu třídních kolektivů, pravidelné vyhodnocování výsledků vzdělávání, podpora zdravé komunikace uvnitř i vně školy a možnost otevření přípravného ročníku vedeného speciálním pedagogem - logopedem.

Informace o prospěchu a chování Vašich dětí můžete i nadále sledovat prostřednictvím online školního informačního systému – iŠkola, ke kterému byste měli mít své vlastní přihlašovací jméno a heslo a odkud s námi můžete kdykoliv písemně komunikovat. V letošním školním roce nás čekají třídní schůzky v termínech 15. 11. 2018 a 11. 4. 2019. Školu však můžete navštívit kdykoliv po předchozí písemné nebo telefonické domluvě. Rádi Vám vyjdeme vstříc, pokud budete potřebovat projednat případné problémy a nejasnosti. K tomuto účelu můžete využít i nově ustanovený Ředitelský den, který bude vždy aktuálně zveřejněn na stránkách školy.

Nadále ve škole působí pracovníci našeho Školního poradenského pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog, jejichž pomoci můžete kdykoliv využít po předchozí domluvě. Žáci 1. stupně mohou i letos navštěvovat 7 oddělení školní družiny a vybírat z nabídky kroužků. Naši žáci využívají k výuce i sportovní areál a řadu rozšiřujících vzdělávacích aktivit, které jsou pravidelně s předstihem zveřejňovány na našich internetových stránkách www.zskomenskeho-kv.cz. Na uvedené adrese můžete najít i Školní řád, který stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole – práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců i pedagogických pracovníků. Dle tohoto dokumentu nezapomeňte žáky řádně a včas omlouvat z důvodů nepřítomnosti nejlépe telefonicky v sekretariátu školy na číslech 353 300321 nebo 725 735301.

Vážení rodiče, v nadcházejícím období nás všechny čeká mnoho práce, řada setkání, která nemusejí být vždy jen příjemná. I přesto, že si všichni budeme přát, aby naše vzájemná komunikace byla konstruktivní a tvořivá.

Přeji nám všem hodně zdraví, energie, vzájemné tolerance a podpory.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

ředitelka školy

 

 

Na naší škole právě probíhá nominační kolo Logické olympiády 2018.

 

Naši žáci 9. ročníků jsou opět součastí Školního parlamentu a  3. 10. 2018 navštívili "KAM" - Kancelář architekta města Karlovy Vary. 

 

 

 

Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy v atletickém čtyřboji konaného 19. 9. 2018.