Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Kalendář akcí školy

březen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Hledej:

Fota školy

Arrow
Arrow
Slider

Členové školské rady:

za zástupce pedagogů:

Mgr. Pavel Nováček

Mgr. Dagmar Veselá

za zástupce rodičů:

Ing. David Pokorný

Mgr. Petra Dolejšová                            

za zástupce zřizovatele:

RNDr. Jiří Neumann

Mgr. Květoslava Snížková

 

 

Jednací řád školské rady:

Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 zvolené v roce 2014 dle volebního řádu schváleného Usnesením Rady města dne 31.5.2005

ČI. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona - v platném znění.

ČI. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy. Uvedené podklady budou jednotlivým členům předloženy nejpozději 14 dní před navrženým termínem jednání rady. Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření , inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

ČI. 3

Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

ČI. 5

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel. Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.

ČI. 6

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

ČI. 7

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

ČI. 8

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015

V Karlových Varech dne 1. 9. 2015